Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku 

 

  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku

ul. Sambora 16, 84-100 Puck

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek i piątek 9.00-11.00

czwartek 10.00-14.00

tel./fax 58 673 42 12

e-mail: pinb.puck@gda.winb.gov.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Puckim: Wiesław Kułakowski

 

Przedmiot działania.

Przedmiotem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w powiecie puckim są roboty budowlane i obiekty budowlane zlokalizowane na terenie powiatu puckiego z wyjątkiem:

1) robót budowlanych i obiektów budowlanych usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,

2) robót budowlanych i obiektów budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego,

4) robót budowlanych i obiektów budowlanych służących celom wojskowym i innym dotyczącym obronności, na terenach zamkniętych,

5) służących celom bezpieczeństwa państwa, na terenach zamkniętych. 

Powiat pucki obejmuje 7 gmin: Gminę Miasta Puck, Gminę Puck, Gminę Władysławowa, Gminę Jastarnia. Gminę Miasta Hel, Gminę Krokowa i Gminę Kosakowo.

W wyjątkowych przypadkach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim może zostać wyznaczony przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku do załatwienia sprawy związanej z robotami budowlanymi lub obiektem budowlanym poza obszarem powiatu puckiego (art. 26 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z art. 81a ust.1 ustawy Prawo budowlane wynika, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim oraz osoby upoważnione przez niego mają prawo wstępu:

1) do obiektu budowlanego,

2) na teren:

a) budowy,

b) zakładu pracy.

Kompetencje.

Kompetencje powiatowych organów nadzoru budowlanego określone są w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,

2) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,

3) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego dla powiatowego organu nadzoru budowlanego obejmuje:

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.


Stosowanie przepisów prawa budowlanego obejmuje również sprawdzenie wykonywania obowiązków wynikających z wydanych przez siebie decyzji i postanowień na podstawie przepisów prawa budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim posiada kompetencje wierzyciela oraz organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji o charakterze niepieniężnym oraz kompetencje wierzyciela w zakresie egzekucji o charakterze pieniężnym wynikające z ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Organy i osoby sprawujące funkcję i ich kompetencje.

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim jest organem nadzoru budowlanego I instancji. Na podstawie powołania funkcję tą pełni Wiesław Kułakowski.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Puck zatrudnionych jest w wymiarze 1 pełnego etatu 5 osób. Są to:

1. Barbara Labuda na stanowisku inspektor,

2. Bogdan Przyłęski na stanowisku inspektor ds. nadzoru budowlanego,

3. Michał Pelowski na stanowisku inspektor

4. Łukasz Chyliński na stanowisku inspektor

5. Anna Czwatschka na stanowisku inspektor

 

Tryb działania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim jako organ administracji rządowej zobligowany jest przy rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz w toku prowadzonego postępowania administracyjnego do stosowania przepisów wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Postępowania administracyjne wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu zgodnie z art. 61 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim w toku toczącego się postępowania wydaje postanowienia oraz decyzje administracyjne.

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim w terminie 7 dni od daty odbioru postanowienia.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim w terminie 14 dni od daty odbioru postanowienia.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

oświadczenie_inspektora_nadzoru_inwestorskiego (117.1 KB)

 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia (81.4 KB) 

 

zawiadomienie o zmianie kierownika budowy (89.6 KB)

 

oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (164.8 KB)

 

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 


wniosek o pozwolenie na użytkowanie

 

zawiadomienie o zakończeniu budowy 

 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami


Od 1 stycznia 1999 r. na mocy art. 40 ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zmianami) utworzono w miastach będącymi siedzibami władz powiatu, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, przeznaczone do wykonywania zadań będących w kompetencjach powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – organu nadzoru budowlanego I instancji.

UWAGA

DRUKI W PONIŻSZEJ TABELCE SĄ  ARCHIWALNE - PROSIMY ICH NIE POBIERAĆ (PRAWIDŁOWE DRUKI DO POBRANIA POWYŻEJ)!!!!!!

 

Załączniki

link_Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy2.rtf

Data: 2015-02-06 08:20:54 Rozmiar: 48.27k Format: .rtf Pobierz

link_Wniosek_pozwolenia_na_uzytkowanie2.rtf

Data: 2015-02-06 08:20:54 Rozmiar: 52.51k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 22550
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesław Kułakowski
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-07 12:04:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak