Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego i oprogramowania, z podziałem na 4 części 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do SIWZ_Specyfikacja techniczna sprzętu

 

Załącznik nr 2A do SIWZ_Wzór umowy (część I - III zamówienia)

 

Załącznik nr 2B do SIWZ_Wzór umowy (część IV zamówienia)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz oferty

 

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zmiana treści SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 20.02.2018 r.

 

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy 21.02.2018 r.

 

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Liczba odwiedzin : 443
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2018-02-14 13:44:22
Czas publikacji: 2018-03-05 09:14:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-17