Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony_Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7 - sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz zestawu mebli szkolnych, z podziałem na 6 części 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zał. nr 1 do SIWZ_Specyfikacja Techniczna Sprzętu

 

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór umowy, część 1, 2, 4, 5, 6

 

Zał. nr 2a do SIWZ_Wzór umowy, część 3

 

Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz oferty

 

Zał. nr 4 do SIWZ_Oświadczenie (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp)

 

Zał. nr 5 do SIWZ_Oświadczenie (grupa kapitałowa, art. 24 ust. 1 pkt 23)

 

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy, Zmiana treści SIWZ

 

Informacja Zamawiającego podana w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Unieważnienie postepowania dot. części IV, VI, I i V

 

Korekta do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 432
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2017-12-22 13:37:57
Czas publikacji: 2018-01-19 13:27:15
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-17