POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW 

 

Kinga Czachor

 

 84-100 Puck ul. Kolejowa 7B

tel. 058 673 58 84

e-mail: k.czachor@starostwo.puck.pl

 

- wtorek od godz. 7.30 do 14.30

-środa   od godz. 7.30 do 13.30

-czwartek od godz. 7.30 do 14.30

Ogólnodostępny, bezpłatny parking znajduje się przy ul. E. Orzeszkowej (mapka dojazdu).

 

A) WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW (DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: JASTARNIA, KUŹNICA, HEL, PUCK, MECHOWO):

wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

 wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.pdf

 

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku/ nieruchomości.pdf

 

 

B) WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA/ OPINII KONSERWATORSKIEJ  (POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI):

wniosek o wydanie uzgodnienia/ opinii konserwatorskiej

wniosek o wydanie uzgodnienia/ opinii konseratorskiej.pdf

 

 

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku/ nieruchomości.pdf

 

 

C) WNIOSEK O ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW:

 

( Dotyczy drzew/krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

 

druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/ krzewów

druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów.pdf

 

 

 

(Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów):

druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów

druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów.pdf

 

 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf

 

 

 

 

 

 

 WNIOSEK W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO UDZIELENIA ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH: 

wniosek o odstępstwo - inwestor 

wniosek o odstępstwo - inwestor

 

 

 

Powiatowy Konserwator Zabytków funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku na podstawie porozumienia zawartego przez Powiat Pucki z Wojewodą Pomorskim dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 107, poz. 2195).

Do zadań Powiatowego Konserwatora Zabytków należy:

 1. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych,
 2. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych objetych ochroną prawną w formie jej ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 3. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 4. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów zabytkowych objetych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków,
 5. uzgadnianie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytków,
 6. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych,
 7. wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych,
 8. wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych,
 9. wydawanie pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic i reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych,
 10. wydawanie w trybie pozwoleń na wykonywanie innych, niż wyżej wymienione działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych,
 11. wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych,
 12. wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi zabytku nieruchomego ujetego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych udostępnienia nieruchomości lub zabytku wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań,
 13. wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie ustawy w obszarach zabytkowych,
 14. wydawanie decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w obszarach zabytkowych i ich otoczeniu,
 15. wydawanie decyzji nakazujących wykonanie określonych prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbedne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych lub ich otoczenia,
 16. prowadzenie w trybie art. 38-41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowanie jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawanie w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosownych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o jakich mowa w art. 108-118 ustawy.

 

 

Liczba odwiedzin : 4670
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Dziewięcin
Czas wytworzenia: 2016-05-11 07:12:01
Czas publikacji: 2018-09-12 11:53:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak