Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

 

Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Formularz E - karta informacyjna dla:
-         raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-         raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
-         sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
          przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie  produktowej
          i opłacie depozytowej,
-         analiz porealizacyjnych,
-         przeglądów ekologicznych,
-         raportów o bezpieczeństwie,
-         dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
-         danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
-         kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
          art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
-         informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
-         dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Formularz F - karta informacyjna dla:
-         prognoz oddziaływania na środowisko,
-         dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami
          Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
-         rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na
          środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-         opracowań ekofizjograficznych,
-         rejestrów substancji niebezpiecznych,
-         wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
-         rejestrów poważnych awarii

Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja
                     nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów

 

 

Liczba odwiedzin : 2432
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Wittbrodt
Czas wytworzenia: 2014-10-21 12:02:28
Czas publikacji: 2015-02-24 13:31:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak