Zarządzenia Starosty 2012 

 

 

Załączniki do Zarządzeń Starosty dostępne do wglądu w Sekretariacie Starosty

 

 

Zarządzenie Nr 1/2012 (1.6 MB)

w sprawie: opracowania planu zamówień publicznych na rok 2012.

 

Zarządzenie Nr 2/2012 (1.8 MB)

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko księgowej w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na w.w. stanowisko.

 

Zarządzenie Nr 3/2012 (1.6 MB)

w sprawie :  powołania komisji do spraw socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pucku.

 

Zarządzenie Nr 4/2012 (1.6 MB)

w sprawie : powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 5/2012 (1.6 MB)

w sprawie : zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku.

 

Zarządzenie Nr 6/2012 (1.9 MB)

w sprawie : powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 7/2012 (1.7 MB)

w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej komórek oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku na rok 2012.

Zarządzenie Nr 8/2012 

 

Zarządzenie Nr 9/2012 (1.8 MB)

w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego szczebla powiatowego XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 10/2012

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych w roku 2012 na terenie Powiatu Puckiego

 

Zarządzenie Nr 11/2012 (1.7 MB)

w sprawie: wspólnego działania służb, inspekcji i straży na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkołach

 

Zarządzenie Nr 12/2012 (1.8 MB)

w sprawie: ustanowienia Polityki szkoleniowej w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 13/2012 (1.7 MB)

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko :młodszego referenta ds. obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zarządzenie Nr 14/2012

 

Zarządzenie Nr 15/2012 (441.5 KB)

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pani Magdaleny Chirek

 

Zarządzenie Nr 16/2012 (355.4 KB)

w sprawie: zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku.

 

Zarządzenie Nr 17/2012 (717 KB)

w sprawie: powołania zespołu spisowego oraz komisji inwentaryzacyjnej na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 18/2012 (449.2 KB)

w sprawie: zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa powiatowego w Pucku”

 

Zarządzenie Nr 19/2012 (72 KB)

w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 20/2012 (80.8 KB)

w sprawie: powołania komisji przetargowej w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, regulaminu prac komisji przetargowej oraz szczegółowych zasad powoływania, organizacji, składu trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 21/2012 (1.7 MB)

w sprawie: stałych dyżurów w powiecie puckim na czas zagrożenia i wojny

 

Zarządzenie Nr 22/2012 (527.7 KB)

w sprawie: komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas oznaczony – 3 lat od daty zawarcia umowy, działki nr 115/4 o pow. 55 m² położonej w obrębie Karwia km. 1, dla której prowadzona jest KW Nr 32480, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności handlowo – usługowo –gastronomicznej.

 

Zarządzenie Nr 23/2012 (556.8 KB)

w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

 

Zarządzenie Nr 24/2012 (724.6 KB)

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa StarostwaPowiatowego w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie Nr 25/2012 (401.5 KB)

w sprawie: przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów : Gnieżdżewo, Mieroszyno, Połczyno, Werblinia i Zdrada w gminie Puck, powiat pucki, województwo pomorskie.

 

Zarządzenie Nr 26/2012 (161.2 KB)

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas oznaczony działek pojedzonych w Jastrzębiej Górze z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności handlowo usługowej

 

Zarządzenie Nr 27/2012 (95.8 KB)

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pana Leszka Ziemniaka

Zarządzenie Nr 28/2012

 

Zarządzenie Nr 29/2012 (84.2 KB)

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia lustracji zagród i wsi na szczeblu powiatowym w konkursie :Piękna wieś -2012” organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Wojewody Pomorskiego i marszałka Województwa Pomorskiego

 

Zarządzenie Nr 30/2012 (238.7 KB)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

 

Zarządzenie Nr 31/2012 (299.1 KB)

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych., w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 32/2012 (162.6 KB)

w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc przeznaczonych na parkowanie, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

 

Zarządzenie Nr 33/2012 (92.8 KB)

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pani Beaty Ciskowskiej

 

Zarządzenie Nr 34/2012 (126 KB)

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 35/2012

w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Puckiego

 

Zarządzenie Nr 36/2012 (136.6 KB)

w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Puckiego z dnia 21.03.2012r. w sprawie wprowadzenia „Procedury sprawowania przez Starostę Puckiego nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców”

 

Zarządzenie Nr 37/2012 (128.4 KB)

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 38/2012 (178.4 KB)

w sprawie przygotowania i przeprowadzania treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu puckiego

 

Zarządzenie Nr 39/2012 (235.7 KB)

w sprawie ustalenia zasad przyznawania premii Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pucku i jego zastępcy

 

Zarządzenie Nr 40/2012

w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla osób zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi w starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 41/2012 (77.5 KB)

w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie Nr 42/2012 (77.8 KB)

w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie Nr 43/2012 (94.1 KB)

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Pucku

 

Zarządzenie Nr 44/2012 (104.4 KB)

w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 43 Starosty Puckiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Zarządzenie Nr 45/2012 (179.8 KB)

w sprawie zasad powiadamiania Starosty o sytuacjach nadzwyczajnych zaistniałych na terenie powiatu

 

Zarządzenie Nr 46/2012 (108.6 KB)

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 47/2012 (181.5 KB)

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego prac dot.: uzupełnienia prowadzonej w systemie teleinformatycznym bazy danych .........

 

Zarządzenie Nr 48/2012 (92.7 KB)

 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie Nr 49/2012 (319.2 KB)

 w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 39 Starosty Puckiego z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wdrożenia procedury "Zarządzania ryzykiem" oraz wprowadzenia kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 50/2012  (1.3 MB)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Starosty Puckiego z dnia 22.03.2012r. w sprawie wprowadzenia "Procedury sprawowania przez Starostę Puckiego kontroli przewoźników drogowych, którym udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne"

 

Zarządzenie Nr 51/2012 (260.3 KB)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13 starosty Puckiego z dnia 21.03.2012r. w sprawie wprowadzenia "Procedury sprawowania przez Starostę Puckiego nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów"

 

Zarządzenie Nr 52/2012 (307.5 KB)

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

Zarządzenie Nr 53/2012  (858.1 KB)

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

Zarządzenie Nr 54/2012 (946 KB)

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

Zarządzenie Nr 55/2012 (243.2 KB)

w sprawie planu kontroli zewnętrznych na rok 2013 Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pucku

 

Zarządzenie Nr 56/2012 (196.9 KB)

w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie Nr 57/2012 (196.6 KB)

w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie Nr 58/2012 (194.7 KB)

w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie Nr 59/2012 (293.7 KB)

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Liczba odwiedzin : 1023
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Dettlaff
Czas wytworzenia: 2012-03-21 13:12:37
Czas publikacji: 2017-11-30 08:18:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak