WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 

Naczelnik Wydziału: Wojciech Borzyszkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału: Michalina Artowska-Bianga

Adres wydziału: 84-100 Puck ul. Kolejowa 7B

tel. 58 673 41 86, +48 665 207 788

 

 

 

 

  •  Sekretariat   Wydziału Architektury i Budownictwa          (tel. 58 673 41 86)

          Przyjmowanie wniosków w:

                                               poniedziałki, wtorki, środy   od godz. 7.30 do 15.30

                                               czwartki                            od godz. 7.30 do 17.00

                                               piątki                                od godz. 7.30 do 14.00

 

         Pracownicy sekretariatu:  Dorota Żyszkiewicz

                                             Malwina Kunz

                                             Magdalena Szlaga-Ciskowska   

       

 

  •  Kontakt z osobami prowadzącymi postępowania administracyjne możliwy w:

                                               poniedziałki                             od godz. 7.30 do 15.30

                                               środy                                     od godz. 7.30 do 15.30

                                               czwartki                                  od godz. 7.30 do 17.00

          

           Wtorki i piątki - dni wewnętrzne

bez możliwości kontaktu z osobami prowadzącymi postępowania.                      

 

  • Odbiór pozwoleń na budowę, zatwierdzonych projektów budowlanych oraz innych decyzji i dokumentów w:

                                               poniedziałki, wtorki, środy   od godz. 7.30 do 15.30

                                               czwartki                            od godz. 7.30 do 17.00

                                               piątki                               od godz. 7.30 do 14.00

       

       Osoba odpowiedzialna - Iwona Zamek-Gliszczyńska (tel. 58 673 41 99)

     

 

  • Telefony kontaktowe do osób prowadzących postępowania administracyjne:

           (wyłącznie w poniedziałki, środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w czwartki od 7.30 do 17.00)

 

 

          tel. 58 673 49 44

         Beata Skoczke, Ewa Ferra, Anna Winiarska, Romuald Włudzik, Lech Chudziński, Natalia Frank

            

           tel. 58 673 41 99

         Alicja Schmidt, Przemysław Budzisz

        

         tel. 58 673 58 85

         Michalina Artowska-Bianga, Marta Plińska

        

         tel. 58 673 58 84        

         Sylwia Gafka, Elżbieta Drzeżdżon                       

 

 

  • Naczelnik Wydziału: Wojciech Borzyszkowski

          Z uwagi na dużą ilość spraw prowadzonych w wydziale spotkania z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa zostają zawieszone (do odwołania).

 

 

UWAGA: od dnia 01 stycznia 2017 roku wszystkie złożone projekty budowlane powinny zawierać określenie rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budynków m.in. w instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne.

Zmiany wprowadza się z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 

 

Dokonywanie wpłat za: pełnomocnictwo, zaświadczenia, pozwolenia na budowę uiszcza się na konto bankowe Urzędu Miasta w Pucku:

                                             46  1160  2202  0000  0001  6285   3567

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

1) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (DRUK B-1)

  w formacie .odt   w formacie .pdf

 

2) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (DRUK B-2)

 w formacie.odt     w formacie.pdf

 

3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (DRUK B-3)

 w formacie.odt    w formacie.pdf 

 

4) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (DRUK B-4)

  w formacie.odt w formacie.pdf

 

5) Przeniesienie pozwolenia na budowę

w formacie.odt   w formacie.pdf

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę)

w formacie.odt   w formacie.pdf

 

Oświadczenie poprzedniego właściciela o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji (do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę)
w formacie.odt w formacie.pdf

 

6) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego / robót budowlanych (nie wymagających 4 egzemplarzy projektu budowlanego)

 w formacie.odtw formacie.pdf

 

 7) Zgłoszenie zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

w formacie.odtw formacie.pdf

 

 Informacja o rozbiórce tymczasowego obiektu budowlanego:

 w formacie.pdf

 

8) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

w formacie.odt w formacie.pdf

 

 9) Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali

w formacie.odt w formacie.pdf

 

10) Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych

w formacie.odtw formacie.pdf

 

11 ) Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

    w formacie.odtw formacie.pdf

 

Dokonywanie wpłaty za zarejestrowanie dziennika budowy w wysokości 10zł uiszcza się na konto bankowe:

Starostwa Powiatowego w Pucku  08  8348  0003   0000  0000 0332  0002

 

 

PODSTAWOWE ZADANIA WYDZIAŁU

• Sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.

• Sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.

• Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie:
1) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

• Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

• Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.

• Wydawanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.

• Wydawanie pozwoleń na budowę.

• Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

• Zgłoszenie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

• Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

• Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

• Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego.

• Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 48045
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Zyszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Borzyszkowski
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-02 09:24:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak