Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi 

 

 

w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Zgodnie z art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r. Poz. 1990 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

 

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

 

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

 

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

 

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

 

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

 

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 

1) kierowała nim osoba:

 

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

 

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

  

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Puckiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

  

Adres parkingu: "LIMAR" Kazimierz Kowalski

 

84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 5

 

Nr telefonu: 602265929

  

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:

 

  • zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,

  • dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Puckiego.
Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

 

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Pucku numer: BS PUCK 08834800030000000003320002

 

Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz markę i numer rejestracyjny pojazdu.

 

Zgodnie z Uchwałą XLII/300/2018 z dnia 17 września 2018 r.  Rady Powiatu Puckiego  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą:

 

Ustala się wysokość opłat na obszarze Powiatu Puckiego za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie w zł

Opłata za każdą dobę przechowywania w zł

1.

rower

110

17

2.

motorower

110

17

3.

motocykl

218

24

4.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

476

37

5.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

594

49

6.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

841

71

7.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1239

132

8.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1508

196

 

 

Ustala się wysokość kosztów na obszarze Powiatu Puckiego powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie w zł

1.

rower

55

2.

motorower

55

3.

motocykl

109

4.

pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

238

5.

pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

297

6.

pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

420,50

7.

pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

619,50

8.

pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

754

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. 

 

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

  • Uchwała XLII/300/2018 z dnia 17 września 2018 r. Rady Powiatu Puckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 


Liczba odwiedzin : 3487
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ilona Sawicka
Czas wytworzenia: 2013-10-07 10:25:58
Czas publikacji: 2019-01-02 07:53:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak