Uchwały z XXXVI sesji RPP z dnia 19 lutego 2018 r. 

 

 

Uchwała Nr XXXVI/251/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/249/2017 Rady Powiatu Puckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Puckiego na lata 2018 – 2025

 

Uchwała Nr XXXVI/252/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/250/2017 Rady Powiatu Puckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018

 

Uchwała Nr XXXVI/253/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Żarnowieckiej 24 w Starzynie, stanowiącego własność Powiatu Puckiego, na rzecz dotychczasowego najemcy, z zastosowaniem bonifikaty

 

Uchwała Nr XXXVI/254/2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Puckiego, położonego w Pucku przy ul. Rybackiej 6

 

Uchwała Nr XXXVI/255/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Puckiego nieruchomości  nr 16/2 położonej w obrębie Mrzezino, gmina Puck

 

Uchwała Nr XXXVI/256/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Puckiego nieruchomości nr 123/15 położonej w obrębie Mrzezino, gmina Puck

 

Uchwała Nr XXXVI/257/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Puckiego nieruchomości nr 125/2 położonej w obrębie Mrzezino, gmina Puck

 

Uchwała Nr XXXVI/258/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Puckiego nieruchomości nr 379/9 położonej w obrębie Chłapowo, gmina Władysławowo

 

Uchwała Nr XXXVI/259/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Puckiego nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 13/3 i nr 13/4, położonej w obrębie Dębogórze, gmina Kosakowo

 

Uchwała Nr XXXVI/260/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Powiatu Puckiego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 129/5, położonej w Pucku przy ul. Kolejowej

 

Uchwała Nr XXXVI/261/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu i obiektu sportowego znajdującego się w budynku szkoły w Rzucewie, stanowiących własność Powiatu Puckiego zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 161/31 i nr 161/32, położonych w Rzucewie

 

Uchwała Nr XXXVI/262/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Puckiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom następujących dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego”

 

Uchwała Nr XXXVI/263/2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Puckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr XXXVI/264/2018

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum im. Gen. Józefa Hallera w Rzucewie w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

 

Uchwała Nr XXXVI/265/2018

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I stopnia im. Gen. Józefa Hallera w Rzucewie w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

 

Uchwała Nr XXXVI/266/2018

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Pucku

 

Uchwała Nr XXXVI/267/2018

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puckim na lata 2018-2020

 

Uchwała Nr XXXVI/268/2018

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

 

Uchwała Nr XXXVI/269/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Kowalskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. na Starostę Puckiego

 

Uchwała Nr XXXVI/270/2018

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Przedsiębiorczości w Powiecie Puckim.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 231
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Pędzisz
Czas wytworzenia: 2018-03-02 14:34:17
Czas publikacji: 2018-03-02 15:02:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak