Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 2 Części: Część 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Część 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załączniki edytowalne do SIWZ: nr 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6

 

Załacznik nr 7 do SIWZ: Wzór Umowy

 

Decyzja pozwolenia na budowę- Część 1 -Szkoła PCKZiU

 

Załacznik nr 8.1 do SIWZ - Część 1- Dokumentacja projektowa i STWiORB

 

Decyzja pozwolenia na budowę- Część 2- DPS Lubkowo

 

Załącznik nr 8.2 do SIWZ- Część 2- Dokumentacja projektowa i STWIORB

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2018-02-13 15:14:20
Czas publikacji: 2018-03-02 10:55:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak