Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony_Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i stacjonarnych oraz szyn jezdnych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy

 

Zmiana treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert - 01.03.2018)

Zmodyfikowana SIWZ

Zmodyfikowany Formularz Oferty

Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przedłużenie terminu składania ofert)

 

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Odpowiedz na pytania Wykonawcy,

Przedłużenie terminu składania ofert w trybie art. 38 ust. 4a pkt 1) oraz art. 182 ust 5 ustawy Pzp

 

Wezwanie do przystąpienia, do postępowania odwoławczego

 

Kopia wniesionego Odwołania

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki 1_8 do SIWZ

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis techniczny regałów
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ - Oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu
  5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej
  6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
  7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie podmiotu udostepniającego zasoby
  8. Załącznik nr 8a do SIWZ - Wymiary pomieszczeń archiwum
  9. Załącznik nr 8b do SIWZ - Powierzchnia pomieszczeń archiwum

 

 

Liczba odwiedzin : 553
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2018-01-25 13:47:18
Czas publikacji: 2018-03-09 12:11:58
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-17