Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, z podziałem na trzy Części: Część 1: Usługi doradztwa zawodowego. Część 2: Usługi wsparcia psychologicznego. Część 3: Usługi szkoleniowe w zakresie ABC przedsiębiorczości i obsługi aplikacji komputerowych. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki edytowalne do SIWZ: Nr 1-Formularz oferty, Nr 1.1- Dodatkowe doświadczenie na potrzeby oceny ofert w Kryterium, Nr 1.2 -Oświadczenie o podwykonawcach, Nr2- Oświadczenie, Nr 3- Grupa kapitałowa, Nr 4- Wykaz osób

Załacznik nr 5.1 do SIWZ- wzór Umowy Część 1

Załacznik nr 5.2 do SIWZ- wzór Umowy Część 2

Załacznik nr 5.3 do SIWZ- wzór Umowy Część 3

 

Informacja zamawiającego na podstawie atr. 86 ust.5 ustawy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w Częsci 1, Części 2 i Częsci 3 postępowania

 

 

Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Tadeusz Matejewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tadeusz Matejewski
Czas wytworzenia: 2017-10-27 13:51:15
Czas publikacji: 2017-11-15 14:21:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak