Zarządzenia Starosty 2017 

 

 

 

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie opracowania planu zamówień publicznych na rok 2017

 

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru karty obiegowej

 

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowe

 

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku

 

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "PUCK-2017"

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany w "Wykazie etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia "Planu audytu na rok 2017"

 

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki NIeruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym położonych na terenie powiatu puckiego w 2017 roku

 

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie powiatu puckiego w 2017 roku

 

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 "Zatrudnienie", Działanie 5.2 "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy", Poddziałanie 5.2.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Mechanizm ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Puckiego

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie powiatu puckiego w 2017 roku

 

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uczestnictwa w treningu rejonowym Systemu Alarmowania i Wykrywania

 

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem i dzierżawę

 

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia czynności odbioru dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z obszaru Powiatu Puckiego do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim - etap I"

 

Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Minkowice km. 1 gmina Krokowa, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą GD2W/00005261/6

 

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołu organizacyjnego szczebla powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

 

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych i powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr POWER.02.18.00-IP.01.-00-002/17 w ramach II Osi Priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiem jakości addministracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020"

 

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu Orzekania o NIepełnosprawności w Pucku

 

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Pucku


Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku"


Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 43/2017 z dna 19 maja 2017 r.
w sprawie zmian w zarządzeniu nr 31/2010 (...)


Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pucku"


Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Tytuł projektu: POWER.02.18.00-IP.01.-00-002/17 w ramach II Osi Priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020


Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2017


Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko


Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnaj w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pani Karoliny Rybickiej


Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany "Planu audytu na rok 2017"


Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"


Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko


Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko


Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko


Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu postępowania w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym


Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko


Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia pn. "Przebudowa 10 sal dydaktycznych (...)"


Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia lustracji zagród i wsi na szczeblu powiatowym w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2017" organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego


Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie organizacji Formacji Obrony Cywilnej w powiecie puckim


Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"


Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naborów na stanowiska: specjalisty ds. prowadzenia mapy numerycznej oraz specjalisty ds. prowadzenia mapy numerycznej projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naborów na ww. stanowiska


Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko


Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2017


Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2017


Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2017


Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2017


Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli zewnętrznych ośrodków szkolenia kierowców na rok 2018 Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pucku"


Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Minkowice km. 1 gmina Krokowa, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą GD2W/00005261/6


Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania


Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie polityki szkoleniowej oraz zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku


Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień


Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie zmiany "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"


Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2014

 

Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi acej własność Gminy Władysławowo

 

Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 49/2010

 

Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

 

Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego dot.: okresowej weryfikacji wraz z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Władysławowo

 

Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 88/2016 z dnia 27 października 2016 r.

 

Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 92/2016 z dnia 03 listopada 2016 r.

 

Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pani Danuty Rohde

 

Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z obszaru Powiatu Puckiego do wspólnego opracowania i realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim - etap I"

 

Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego prac dot.: Informatyzacji materiałów części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie puckim

 

Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie powołania zespołów spisowych

 

Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pucku"

 

Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pucku

 

Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Puckiego

 

Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego prac dot.: realizacji projektu dwufunkcyjnej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla 3-ch wybranych lokalizacji na obszarze powiatu puckiego: Mechowo, Domatowa, Osłonino (kontynuacja prac z 2015 roku)

 

Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku

 

Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

Zarządzenie nr 123/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn. "Realizacja robór budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu "Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego." Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020"

 

 

Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów (soczewek) korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

 

Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2017

 

 

Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli zewnętrznych stacji kontroli pojazdów oraz przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy i krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na rok 2018 Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

 

Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pucku oraz powołania komisji rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko

 

 

Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2017

 

 

Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2017

 

 

Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku Pani Angeliki Zaczek

 

 

Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

 

Zarządzenie nr 132/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia "Wykazu etatów Starostwa Powiatowego w Pucku"

 

 

Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Pucku"

 

 

Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 956
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marzena Pędzisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Białk
Czas wytworzenia: 2017-02-15 08:33:23
Czas publikacji: 2018-01-24 14:44:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak