Wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY PUCKIEGO

z dnia 12 LISTOPADA 2015 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. ze zm.), art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY PUCKIEGO

z dnia 12 LISTOPADA 2015 r.

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. ze zm.), art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

następującą informację:

Na wniosek: Dr. Oetker Polska sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk

Starosta Pucki wszczął postępowanie administracyjne – znak sprawy ROŚ.6222.1.2015

w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 75 ton, jeżeli a wynosi nie mniej niż 10, eksploatowanej na terenie Zakładu produkcyjnego Dr. Oetker Polska sp. z o.o. ul. Dr. Augusta Oetkera 26, 84-103 Łebcz

Organem właściwym do wydania decyzji stanowiącej pozwolenie zintegrowane jest Starosta Pucki.

Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją, w tym złożonym wnioskiem, dotyczącą przedmiotowego postępowania, oraz składania uwag i wniosków; w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 12.11.2015 r. do 04.12.2015 r, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pucku, przy ul. Kolejowej 7b, 84-100 Puck, w godzinach pracy urzędu od 7.30 – 15.30, bądź korespondencyjnie na ww. adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Pucki.

 

 

Obwieszczenie niniejsze podano do publicznej wiadomości poprzez:

 

- stronę internetową tut. Urzędu (bip)

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pucku, przy ul. Kolejowej 7b

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puck

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Łebcz

 

Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Edward Marschall
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Kuśmirek
Czas wytworzenia: 2015-11-12 13:48:01
Czas publikacji: 2015-11-12 13:56:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak