WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Naczelnik Wydziału: Marta Żebrowska-Baj

 

 

84-100 Puck ul. Kolejowa 7B

tel. 58 673 41 87, 58 500 49 46

kom. +48 609 077 878

e-mail: rios@starostwo.puck.pl

Ogólnodostępny, bezpłatny parking znajduje się przy ul. E. Orzeszkowej (mapka dojazdu).

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, organizacji i hodowli zwierząt gospodarskich, gospodarki i ochrony gruntów rolnych oraz z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, gospodarki odpadami i rybactwa śródlądowego.

 

KARTY USŁUG:

1.  Zgłoszenie do rejestru przetrzymywania lub hodowania zwierząt, podlegających ograniczeniom przewozu na podstawie przepisów Unii Europejskiej.  (77.5 KB)

3.  Przyjęcie dokumentacji geologicznej nie objętych koncesją  (58 KB)

 4.  Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu  (57.7 KB)

5. Wydanie decyzji - koncesji na wydobycie kopaliny pospolitej  (61.6 KB)

6. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych nie objętych koncesją  (58.1 KB)

 

8. Wydanie kart wędkarskich, uprawniających do amatorskiego połowu ryb  (534.8 KB)

16. Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (58.7 KB)

17. Wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji użytków rolnych  (59.1 KB)

18.Wydanie zezwolenia odstrzał interwencyjny zwierzyny łownej  (58.1 KB)

19.Wydanie zezwolenia za zmianę lasu na użytek rolny  (58.1 KB)

24. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg  (64.2 KB)

25. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  (48.8 KB)

26. Wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów  (48.8 KB)

27. Wydanie zezwolenia, upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych  (48.4 KB)

28. Zgłoszenie do rejestru podmiotów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów  (44.7 KB)

29. Zgłoszenie do rejestru podmiotów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  (44.6 KB)

30. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (47 KB)

31. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie chartów

 Wniosek - zgłoszenie instalacji

 Wniosek o wpisanie do rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt (wiele gatunków) (72.2 KB)

 Wniosek o wpisanie do rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt (jeden gatunek) (77.8 KB)

         Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem lasu

 

 

Liczba odwiedzin : 9762
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Żebrowska-Baj Marta
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-11 06:55:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak