WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Naczelnik Wydziału: Elżbieta Struck

Zastępca Naczelnika Wydziału: Aneta Geizler

 

 

84-100 Puck ul. Elizy Orzeszkowej 5

tel. 058 673 41 92, 058 673 42 09

e-mail: wgn@starostwo.puck.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zadania w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Puckiego i Skarbu Państwa.

 

KARTY USŁUG:

Objaśnienia:
UGN – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

UOS – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej

KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

UKW – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

PWUR – ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 01_GN.pdf (72.79 KB) - Oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa
 02_GN.pdf (72.65 KB)
- Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym
 03_GN.pdf (73.56 KB)
- Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
 04_GN.pdf (72.89 KB)
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
 05_GN.pdf (73.06 KB)
- Zamiana nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa
 06_GN.pdf (73.11 KB)
- Darowizna nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa
 07_GN.pdf (73.42 KB)
- Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa w trwały zarząd
 08_GN.pdf (74.01 KB)
- Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa oraz przekazywanie tego prawa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (na jej wniosek)
 11_GN.pdf (73.76 KB)
- Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa
 12_GN.pdf (72.99 KB)
- Wydawanie zezwoleń na zaprojektowanie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa
 13_GN.pdf (73.48 KB)
- Wydawanie zezwoleń wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puckiego lub Skarbu Państwa z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej
 14_GN.pdf (73.11 KB)
- Wydawanie zezwoleń na wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów z księgi wieczystej dotyczących między innymi zakazu całkowitego lub częściowego dzielenia, sprzedawania, dzierżawienia i zastawiania nieruchomości, wszczętych postępowań wywłaszczeniowych
 15_GN.pdf (73.79 KB)
- Wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 16_GN.pdf (73.83 KB)
- Wywłaszczanie nieruchomości
 17_GN.pdf (73.17 KB)
- Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
 18_GN.pdf (73.32 KB)
- Wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne powstałe w wyniku podziału. które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 19_GN.pdf (74.59 KB)
- Wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej
 20_GN.pdf (74.13 KB)
- Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYDZIAŁU

• Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

• Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa a w szczególności: 1) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, trwały zarząd, 2) zamiany nieruchomości, 3) zrzeczenie się nieruchomości, 4) organizowanie przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, 5) wygaszanie trwałego zarządu, 6) orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, 7) przekazywanie nieruchomości gminom w drodze darowizny, 8) przyjmowanie nieruchomości do zasobu, 9) ustalanie cen sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 10) udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży.

• Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

• Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

• Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

• Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.

• Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przedmiotów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

• Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

• Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.

• Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

• Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.

• Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

• Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa;

• Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
• Wydawanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

• Przekazywanie na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.

• Wydawanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

• Wydawanie na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa za zakwaterowanie przejściowe.

• Przejmowanie Lasów Państwowych gruntów leśnych przeznaczonych w m.p.z.p. na cele inwestycyjne.


 

Liczba odwiedzin : 4811
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Dziewięcin
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Struck
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2017-06-21 13:44:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak