WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 

Naczelnik Wydziału: Wojciech Borzyszkowski

Adres wydziału: 84-100 Puck ul. Kolejowa 7B

tel. 58 673 41 86, +48 665 207 788

 

 

 

 

 

  •  Sekretariat   Wydziału Architektury i Budownictwa          (tel. 58 673 41 86)

          Przyjmowanie wniosków w:

                                               poniedziałki, wtorki, środy   od godz. 7.30 do 15.30

                                               czwartki                            od godz. 7.30 do 17.00

                                               piątki                                od godz. 7.30 do 14.00

 

         Pracownicy sekretariatu:  Dorota Żyszkiewicz

                                             Magdalena Szlaga-Ciskowska      

 

  •  Kontakt z osobami prowadzącymi postępowania administracyjne możliwy w:

                                               poniedziałki                             od godz. 7.30 do 15.30

                                               środy                                     od godz. 7.30 do 15.30

                                               czwartki                                  od godz. 7.30 do 17.00

          

           Wtorki i piątki - dni wewnętrzne

bez możliwości kontaktu z osobami prowadzącymi postępowania.                      

 

  • Odbiór pozwoleń na budowę, zatwierdzonych projektów budowlanych oraz innych decyzji i dokumentów w:

                                               poniedziałki, wtorki, środy   od godz. 7.30 do 15.30

                                               czwartki                            od godz. 7.30 do 17.00

                                               piątki                               od godz. 7.30 do 14.00

         Osoba odpowiedzialna - Iwona Zamek-Gliszczyńska (tel. 58 673 41 86)

     

 

  • Telefony kontaktowe do osób prowadzących postępowania administracyjne:

           (wyłącznie w poniedziałki, środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w czwartki od 7.30 do 17.00)

 

 

          tel. 58 673 49 44

         Beata Skoczke, Ewa Ferra, Anna Winiarska, Romuald Włudzik, Lech Chudziński, Janina Siuta

            

           tel. 58 673 41 99

         Małgorzata Potrykus-Dettlaff, Przemysław Budzisz

        

         tel. 58 673 58 85

         Michalina Artowska-Bianga

        

         tel. 58 673 58 84        

         Sylwia Gafka, Elżbieta Drzeżdżon                       

 

 

  • Naczelnik Wydziału: Wojciech Borzyszkowski

          Z uwagi na dużą ilość spraw prowadzonych w wydziale spotkania z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa zostają zawieszone (do odwołania).

 

 

UWAGA: od dnia 01 stycznia 2017 roku wszystkie złożone projekty budowlane powinny zawierać określenie rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budynków m.in. w instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne.

Zmiany wprowadza się z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

 

 

Dokonywanie wpłat za: pełnomocnictwo, zaświadczenia, pozwolenia na budowę uiszcza się na konto bankowe Urzędu Miasta w Pucku:

                                             46  1160  2202  0000  0001  6285   3567

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

1) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (DRUK B-1)

  w formacie .odt   w formacie .pdf

 

2) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (DRUK B-2)

 w formacie.odt     w formacie.pdf

 

3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (DRUK B-3)

 w formacie.odt    w formacie.pdf 

 

4) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (DRUK B-4)

  w formacie.odt w formacie.pdf

 

5) Przeniesienie pozwolenia na budowę

w formacie.odt   w formacie.pdf

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę)

w formacie.odt   w formacie.pdf

 

Oświadczenie poprzedniego właściciela o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji (do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę)
w formacie.odt w formacie.pdf

 

6) Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego / robót budowlanych (nie wymagających 4 egzemplarzy projektu budowlanego)

 w formacie.odtw formacie.pdf

 

 7) Zgłoszenie zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni

w formacie.odtw formacie.pdf

 

 Informacja o rozbiórce tymczasowego obiektu budowlanego:

 w formacie.pdf

 

8) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

w formacie.odt w formacie.pdf

 

 9) Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali

w formacie.odt w formacie.pdf

 

10) Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych

w formacie.odtw formacie.pdf

 

11 ) Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

    w formacie.odtw formacie.pdf

 

Dokonywanie wpłaty za zarejestrowanie dziennika budowy w wysokości 10zł uiszcza się na konto bankowe:

Starostwa Powiatowego w Pucku  08  8348  0003   0000  0000 0332  0002

 

 

PODSTAWOWE ZADANIA WYDZIAŁU

• Sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.

• Sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.

• Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie:
1) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

• Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

• Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.

• Wydawanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.

• Wydawanie pozwoleń na budowę.

• Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

• Zgłoszenie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

• Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

• Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

• Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego.

• Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 42496
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Zyszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Borzyszkowski
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2018-06-08 09:12:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak