WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Naczelnik Wydziału: Marta Żebrowska-Baj

 

 

84-100 Puck ul. Kolejowa 7B

tel.  58 673 41 87, 58 673 41 97

kom. +48 609 077 878

e-mail: rios@starostwo.puck.pl

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, organizacji i hodowli zwierząt gospodarskich, gospodarki i ochrony gruntów rolnych oraz z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, gospodarki odpadami i rybactwa śródlądowego.

 

KARTY USŁUG:

1.  Zgłoszenie do rejestru przetrzymywania lub hodowania zwierząt, podlegających ograniczeniom przewozu na podstawie przepisów Unii Europejskiej.  (77.5 KB)

2.  Zatwierdzenie projektu klasyfikacji gruntów  (58.1 KB)

3.  Przyjęcie dokumentacji geologicznej nie objętych koncesją  (58 KB)

 4.  Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu  (57.7 KB)

5. Wydanie decyzji - koncesji na wydobycie kopaliny pospolitej  (61.6 KB)

6. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych nie objętych koncesją  (58.1 KB)

7. Wydanie decyzji-koncesji na poszukiwanie kopaliny pospolitej   (60.9 KB)

8. Wydanie kart wędkarskich, uprawniających do amatorskiego połowu ryb  (534.8 KB)

9. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód do celów energetycznych  (58.2 KB)

10. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych  (58.5 KB)

11. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych  (58.5 KB)

12. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystywanie ścieków  (57.4 KB)

13. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych (58.3 KB)

14. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych  (57.8 KB)

15. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych  (57.9 KB)

16. Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (58.7 KB)

17. Wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji użytków rolnych  (59.1 KB)

18.Wydanie zezwolenia odstrzał interwencyjny zwierzyny łownej  (58.1 KB)

19.Wydanie zezwolenia za zmianę lasu na użytek rolny  (58.1 KB)

20. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego-odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych  (58 KB)

21. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego-odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych  (58 KB)

22. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego-piętrzenie wód powierzchniowych  (58.2 KB)

23. Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi  (58.5 KB)

24. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg  (64.2 KB)

25. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  (48.8 KB)

26. Wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów  (48.8 KB)

27. Wydanie zezwolenia, upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych  (48.4 KB)

28. Zgłoszenie do rejestru podmiotów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów  (44.7 KB)

29. Zgłoszenie do rejestru podmiotów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  (44.6 KB)

30. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (47 KB)

31. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (64.2 KB)

 

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolne  (68.7 KB)

  Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (83 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie chartów (126 KB)

 Wniosek - zgłoszenie instalacji (56.7 KB)

 Wniosek o wpisanie do rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt (wiele gatunków) (72.2 KB)

 Wniosek o wpisanie do rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt (jeden gatunek) (77.8 KB)

         Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem lasu

 

 

Liczba odwiedzin : 7641
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Pucku
Osoba wprowadzająca informację : Marek Gafka
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Wittbrodt
Czas wytworzenia: 2005-06-06 00:00:00
Czas publikacji: 2018-01-25 15:07:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak